OBCHODNÍ PODMÍNKY

Vítáme Vás v našem internetovém obchůdku ZUZISHOP a přejeme Vám příjemné nakupování.

 

Provozovatel a osoba odpovědná za e-shop:

Zuzana Miseciusová

Topolová 615

289 23  Milovice

email: obchod@zuzishop.cz

IČO: 71386637

DIČ: neplátce

 

Korespondenční adresa:

Zuzana Miseciusová

Topolová 615

289 23  Milovice

 

Všeobecné informace:

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby.

Ceny jsou prezentovány včetně všech daní a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

Fotografie uvedené na stránkách obchodu odpovídají prodávanému zboží.

 

ZBOŽÍ ZASÍLÁME POUZE V RÁMCI ČR.

 

Jak nakupovat:

1) Před nákupem není potřeba se zaregistrovat

2) Vybrané zboží vložíte do košíku kliknutím na symbol nákupního košíku v detailu každé položky

3) Dále můžete pokračovat ve výběru

4) Po ukončení výběru klikněte na Nákupní košík. Košík můžete buď vysypat nebo přejít k pokladně

5) Zvolte způsob platby a způsob doručení a potvrďte objednávku tlačítkem Odeslat objednávku

6) Na e-mailovou adresu, kterou jste zadali, Vám přijde potvrzovací zpráva (pokuď se tak nestane, prosím, kontaktujte nás na e-mailu obchod@zuzishop.cz  ).

7) Do 24 hod. Vám zašleme platební podmínky

Prosím, Vaši objednávku si pečlivě zvažte, neboť ji bereme jako závaznou.

Rozhodnete-li se objednávku z jakýchkoliv důvodů zrušit, učiňte tak prosím maximálně do 24 hod. na  e-mail obchod@zuzishop.cz   nebo telefonicky (9-19 hod).

 

V případě špatně zvoleného poštovného Vám bude poštovné automaticky opraveno.

 

Poštovné zdarma při objednávce nad 4000,- ( platba předem).

V případě dobírky příplatek 45,- za dobírku.

 

Porušení kupní smlouvy:
Kupní smlouva je porušena nezaplacením zboží zákazníkem do 7 kalend.dní. V tomto případě odstupuje prodávající od prodeje.

 

Doručování zboží:

Prodávající odešle zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 2 prac. dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval. 

Fakuru prodávající odesílá v tištěně formě společně se zbožím.

 

Převzetí  zboží:

Kupující, nebo příjemce zboží má povinnost překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Pokud je obal zjevně porušen, reklamaci proveďte neprodleně u přepravce a kontaktujte prodávajícího.

 

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží,  a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedené platby.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před odesláním zboží.

 

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůte. Kupující nemusí uvádět důvod odstoupení od smlouvy. Je vhodné uvést v odstoupení od smlouvy datum nákupu, číslo faktury, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží (je to pro rychlejší komunikaci a vyřízení odstoupení).

 

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich.

 

Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu kompletní, nejlépe v původním obalu a nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady na vrácení zboží nese kupující.

 

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

 

Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

Vzor/on-line formulář pro odstoupení od smlouvy je dostupný ZDE.

Můžete napsat vlastní, pouze e-mailem.

 

V případě, že zákazník uplatnil v objednávce DOPRAVU ZDARMA a při vrácení části objednávky zbylá část objednávky nedosáhne na částku pro DOPRAVU ZDARMA u zvoleného dopravce, tak bude při vrácení peněz na účet odečtena částka za dopravné, které si zákazník v objednávce zvolil, jako by se stalo v případě, že zákazník neobjedná nad částku pro získání DOPRAVY ZDARMA.

 

Práva a povinnosti z vadného plnění

Jakost při převzetí
Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.


Zákonná práva z vad
Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

 

 

Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
Formulář ke stažení zde. Můžete také napsat svůj vlastní průvodní dopis k reklamaci.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

 

Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělní, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.

Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

 

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.

 

Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

 

 Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

 Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem.

 

http://www.coi.cz

Ostatní

Spotřebitelem se rozumí člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.
Smlouva a otázky související se řídí českým právem.
Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

 

Upozornění pro zákazníky: Hotovost, která byla zaplacená za zboží přepravní společnosti DPD, České poště, nebo Zásilkovně nepodléhá EET ( všechny takto přijaté platby, jsou zasílany přepravními společnostmi na bankovní účet prodávajícího, nejedná se tedy o klasickou platbu v hotovosti mezi prodávajícím a kupujícím.)

Nepřijímáme hotovost, pouze platby na účet, proto nepodléháme EET.

 

 

ZPŮSOB DORUČENÍ POŠTOVNÉ BALNÉ
ZÁSILKOVNA - POUZE ČR
ZBOŽÍ BUDE DORUČENO NA VÁMI VYBRANOU POBOČKU DO 3 PRAC. DNŮ. POUZE PRO ZÁSILKY DO 5 KG. ◾Maximální rozměr jedné strany zásilky: 70 cm ◾Maximální součet rozměrů všech tří stran zásilky: 120 cm (např. zásilka o rozměrech 50×40×30 cm) U ZÁSILEK, KTERÉ BUDU PŘEVYŠOVAT TYTO PARAMETRY BUDE DOPRAVNÉ UPRAVENO INDIVIDUÁLNĚ, RESP. NABÍDNUT JINÝ ZPŮSOB DOPRAVY
79,00 Kč ZDARMA
ZÁSILKOVNA- NA ADRESU
DORUČENÍ NA VAŠI ADRESU, V PŘÍPADĚ NAZASTIŽENÍ JE BALÍK ULOŽEN V NEJBLIŽŠÍ POBOČCE ZÁSILKOVNY. INFO O DORUČENÍ MAIL A SMS. DORUČENÍ DO 3 DNŮ.
109,00 Kč ZDARMA
ČESKÁ POŠTA - BALÍKOVNA
BALÍK BUDE DORUČEN DO VÝDEJNÍHO MÍSTA BALÍKOVNY. DORUČENÍ OBVYKLE DO 2 PRAC. DNŮ PO PODÁNÍ. O ULOŽENÍ ZÁSILKY VÁS BUDE INFORMOVAT ČESKÁ POŠTA.
65,00 Kč ZDARMA
ČESKA POŠTA - OBÁLKA A4 -
DOPORUČENĚ ( PRIORITNÍ ZÁSILKA) - POUZE 1 KS OBLEČENÍ. V PŘÍPADĚ ŠPATNĚ ZVOLENÉHO POŠTOVNÉHO VÁM BUDE POŠTOVNÉ AUTOMATICKY OPRAVENO. POŠTA MÁ NA DORUČENÍ 30 DNŮ. PLATÍ POUZE PRO ČR.
73,00 Kč ZDARMA
ZÁSILKOVNA-NA ADRESU NAD 4000
ZDARMA PŘI NÁKUPU NAD 4000,- ZÁSILKOVNA-DORUČENÍ NA ADRESU
ZDARMA ZDARMA
OSOBNÍ ODBĚR - MILOVICE
OSOBNÍ ODBĚR PŘEDEM OBJEDNANÉHO ZBOŽÍ PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ
ZDARMA ZDARMA
ZPŮSOB ÚHRADY POPLATEK
PLATBA NA ÚČET - PŘEVODEM
ČÍSLO ÚČTU A VS VÁM POŠLEME DO 24 HOD. NA E-MAIL PLATÍ POUZE PRO ČR.
BEZ POPLATKU
DOBÍRKA-ČESKÁ POŠTA
DOBÍRKU ZAPLATÍTE PŘI PŘEVZETÍ BALÍKU. PLATBA JE MOŽNÁ POUZE HOTOVĚ Platí pro: Dopor. zásilky, Balík na poštu, Balík do ruky a Balíkovnu. Hotovost, která byla zaplacená za zboží České poště nepodléhá EET ( všechny takto přijaté platby, jsou zasílany přepravní společností na bankovní účet prodávajícího, nejedná se tedy o klasickou platbu v hotovosti mezi prodávajícím a kupujícím.)
45,00 Kč
DOBÍRKA-ZÁSILKOVNA
DOBÍRKU ZAPLATÍTE PŘI PŘEVZETÍ ZBOŽÍ V POBOČCE ZÁSILKOVNY. PLATBA NA POBOČKÁCH JE MOŽNÁ HOTOVĚ NEBO PLATEBNÍ KARTOU. NEPLATÍ PRO BALÍKOVNU! Hotovost, která byla zaplacená za zboží Zásilkovně nepodléhá EET ( všechny takto přijaté platby, jsou zasílány přepravní společností na bankovní účet prodávajícího, nejedná se tedy o klasickou platbu v hotovosti mezi prodávajícím a kupujícím.)
25,00 Kč
OSOBNÍ ODBĚR MILOVICE-PŘEVODEM
NEPODLÉHÁME EET. NEPŘIJÍMÁME HOTOVOST, OSOBNÍ ODBĚR JE MOŽNÝ POUZE PO PLATBĚ PŘEDEM.
BEZ POPLATKU

OBCHODNÍ PODMÍNKY ke stažení ve formátu PDF